28. říjen. Ať žije naše Česká republika!

28.10.2011 00:58

 

„Abychom, až hodina rozhodná udeří, dovedli bojovati i umříti pro přesvědčení své.“

Dr. František Ladislav Rieger

 

Dvacátý osmý říjen léta Páně tisíc devět set osmnáct. Přeslavný den, na kterýž s upřímnou nadějí v srdcích úpěnlivě čekaly celé generace Čechů, Moravanů a Slezanů. Po staletích útlaku, poroby a ponížení se národ dočkal naplnění své odvěké touhy.

 

Nesmíme však zapomenout, že skutek vyhlášení a reálného nabytí nezávislosti nepřišel sám od sebe. Byl vyvrcholením tvrdé a úmorné práce politické, kulturní, společenské, vzdělávací. Vyvrcholením práce velkých mužů národa a stejně tak práce dnes dávno zapomenutých vlastenců v městech, městečkách a vesnicích ve všech koutech naší české vlasti. A v neposlední řadě byl zaplacen hrdinnými činy a krví našich bratrů legionářů. Krví a životy tátů od rodin, synů českých matek. Statečných bojovníků, jejichž odhodlání bylo mocnější než početná přesila. Bojovníků, kteří často raněni umírali s úsměvy na rtech a štěstím v srdcích, že přinesli své matce Čechii volnost a svobodu.

 

A to je ten odkaz do dnešních dnů. To je paměť národa, kterou je nutné udržovat a předávat dál. Nebojme se nepochopení, ignorujme opovržení, nehledejme vděk, nenechme se ukolébat zrádci. A neprodejme úděl za čočovici, jak napsal Viktory Dyk. Vystupme s pravdou třeba proti všem. Buďme hrdi na své Češství! Ať žije naše Česká republika!

 

Radim Panenka, 28. října 2011, dvacet minut po půlnoci

 

 

Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. 

 
Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.
 
Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
 
Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.
 
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.
 
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.
 
V Praze, dne 28. října 1918.
 
Za Národní výbor československý:
 
JUDr. Alois Rašín v.r.
Dr. František Soukup v.r., 
Dr. Vavro Šrobár v.r. 
Antonín Švehla v.r.,    
Jiří Stříbrný v.r.