ALBATROS vyhlašuje 6. ročník literární soutěže

29.09.2014 12:16

Nakladatelství ALBATROS vyhlašuje 6. ročník literární soutěže o nejlepší původní českou prózu na téma

Smích – základ života

aneb

Příběh, který nás pobaví

Vítěz bude vyhlášen v den nakladatelských cen Albatrosu v průběhu dubna 2015.

Podmínky

1/ Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována;

2/ Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran;

3/ Uzávěrka odevzdání rukopisu pro 6. ročník: pondělí 1. prosince včetně;

4/ Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou;

5/ Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 6. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2016) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč.

Propozice

• Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě, nejlépe v normostranách (tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce), ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat).

• Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla.

• Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce.

• Přihlášku naleznete zde

 

 

 

 

Přihláška do 6. ročníku literární soutěže vyhlášené 15. 4. 2014 nakladatelstvím Albatros ve společnosti Albatros Media a. s., Na Pankráci 30, Praha 4, 140 00

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………

Kontaktní adresa

- ulice a číslo: ………………………………………………………………

- obec: ………………………………………………………………

- PSČ: ………………………………………………………………

Další kontakty

- mail: ………………………………………………………………

- telefon: ………………………………………………………………

Název přihlášené práce: ………………………………………………………………

Jsem si vědom/vědoma, že o výhercích rozhoduje na základě návrhu odborné poroty představenstvo společnosti a že jeho rozhodnutí je konečné a není nikterak zdůvodňováno. Souhlasím s vydáním soutěžního díla v Albatrosu za standardní honorář a za smluvně-právních podmínek obvyklých pro toto nakladatelství. V případě, že toto vydání následně po vyhlášení výsledků z jakéhokoliv důvodu neumožním, zavazuji se neprodleně případně vyplacenou odměnu vrátit Albatrosu.

Datum: ………………………………………………………………

Podpis autora: ………………………………………………………………