EU, NATO a USA zrealizovali Hitlerův plán. Polští vlastenci o obraně Kosova

07.02.2012 14:40

Vládnoucí moc USA, Evropské unie a NATO po zločinném rozbití Jugoslávie chtějí spáchat další zločin - odtrhnout Kosovo od Srbska.

Je zapotřebí vědět, že Kosovo je prastarou svatou srbskou zemí - kolébkou srbského národa, a zároveň bohatou surovinovou a průmyslovou pánví Srbska. Odtržení Kosova od Srbska by bylo stejným zločinem jako odtržení Krakova a Horního Slezska od Polska.

Kosovo odtrhovali od Srbska před několika stoletími turečtí útočníci, hromadně vraždící Srby a osídlující tuto zemi Turky a jejich albánskými spojenci. Kosovo od Srbska odtrhovalo ve druhé světové válce hitlerovské Německo, organizující za tím účelem své albánské spojence ve formacích SS. Ty vyvraždily bestiálním způsobem - dokonce i pro Němce odpudivým - půl milionu Srbů spolu s nemluvňaty a těhotnými ženami, osidlujíce Kosovo proněmeckými Albánci. Tímto způsobem masového vraždění se Albánci stali v Kosovu většinou, odsouvaje Srby do role pronásledované národní menšiny v jejich vlastní srbské zemi. Byl to začátek pro plánované usídlení Němců v Kosovu, které z Hitlerovy vůle mělo byt německou zemí a vojenskou základnou, zajištující německé panování na Balkáně.

Po vítězství v roce 1949 nad Německem a jeho albánskými a jinými spojenci nevyužila Jugoslávie práva na přesídlení ze srbského Kosova do Albánie Albánců posluhujících německému fašismu, práva ustanoveného vítěznými mocnostmi. Toto zhoubné rozhodnutí Jugoslávie dalo Západu, a zvláště USA a Německu, možnost vytvořit protisrbskou agenturu mezi Albánci v Kosovu.

Právě proněmecká a proamerická fašizující albánská agentura usnadnila vojenské zničení Jugoslávie a okupaci Kosova přes NATO. Následkem toho fašističtí albánští teroristi, podporovaní ze strany NATO, v letech 1999 a 2000 zabili více ne dva tisíce Srbů, zbořili padesát tisíc srbských domů, stovky srbských středisek kultury a vědy, jakož i 80 historických pravoslavných kostelů, vyhnali z Kosova 250.000 Srbů a 100.000 osob jiných národností. Na místech zabitých a vyhnaných Srbů v Kosovu se usídlovali Albánci z Albánie, pro které bylo vybudováno tisíce domů z nenávratných fondů Evropské unie.

Násilné zalidnění Kosova pouze Albánci má usnadnit jeho odtržení od Srbska a udělání zvláštního albánského státu čili druhou Albánii. Celá pravda je však jiná. Kosovo má byt státem úplné závislým na USA a tvořit jejich největší vojenskou základnu v Evropě, namířenou proti Srbsku a celému Slovanstvu, zabezpečující americké panství na Balkáně. Je to uskutečnění Hitlerova imperiálního plánu prostřednictvím USA, EU a NATO.

Plánování odtržení Kosova od Srbska vytváří ještě jednu velkou hrozbu. Má to být první změna hranic po poválečném stanovení hranic v Evropě. Kdyby se to podařilo, bude za tím následovat pokus o změnu západních hranic Čech a Polska, čili odtržení Sudet od Čech a Slezska a Pomoří od Polska.

Avšak historická spravedlnost a bezpečnost evropských národa vyžaduje zachování nynějších hranic. Tak jako Sudety byly a jsou české, a Slezsko a Pomoří byly a jsou polské, tak Kosovo bylo, je a musí být srbské.

Nedovolme odtrhnout Kosovo od Srbska. Projevme svým slovanským bratrům Srbům naši polskou, slovanskou podporu. Odsuzujme na každém kroku globalistický západní imperialismus. Obrana Srbska je obranou Polska a Čech, je obranou celého ohroženého přátelského Slovanstva.

Polské národní sdružení
Polský slovanský výbor
Předseda Boleslav Tejkowski
Varšava - Krakov, únor 2008

/Z polštiny přeložil Josef Poláček./