Kdy odepíšeme Evropu

23.06.2015 19:38

Autor: Václav Cílek

 

… Dřív každá oblast – či dokonce jako u nás na Slovácku každá vesnice – měla svůj kroj, ale dnes chodí skoro celý svět v podstatě v jednom typu oblečení, dívá se na podobné seriály a čte skoro totéž. … Větší část minulosti člověk vytvářel zásoby pro případ, že by něco nebylo. Dnes se naopak přetlak zboží a nakupování stává napůl zbytečnou „rekreací“. …

Nejnovější knihu Nialla Fergusona Civilizace: Západ a zbytek světa (česky už stihly vydat Argo/Dokořán) lze nazvat klasickým dílem své doby a povinnou četbou zájemců o historii, sociologii a politologii. Její podtitul by také klidně mohl znít: Historie jako nauka o současnosti.

Fergusona zná český čtenář z knih o první světové válce, anebo o vzestupu peněz, ale do­sud nebyly přeloženy jeho zá­sadní práce o britském či ame­rickém impériu a dvoudílná monografie o rodině Rothschildů. Ferguson je ten typ historika, pro kterého je historie naukou o přítomnosti, či dokonce budoucnosti. Je silný nejen ve sběru dat, ale především v interpretaci toho, co říkají právě naší době. Při jeho četbě jsem si nejednou vzpomněl na Josefa Pekaře, který psal o Cechách a křesťanství, ale jednalo se mu o péči o národ. Ferguson dělá totéž z pohledu fungování celé západní civilizace.

Zkusme si odpovědět na otázku, jak je možné, že nedávná finanční krize tak sil­ně ovlivnila Západ, ale Čínu jen minimál­ně? Kde jsou historické kořeny naší sou­časné stagnace a asijského úspěchu? Vraťme se do období kolem roku 1400: Evropa se vzpamatovávala z morových ran. Slabá Anglie válčila s napůl kolabují­cí Francií, papežové rozdělovali církev, muslimové žili v Granadě a pád Byzance se stával nevyhnutelným. Čína byla vzdělaná, centralizovaná, připravovala se na velké námořní plavby a rozpracovávala své technologické vynálezy.

Při analýze tehdejší situaci by žádná ratingová agentura nevsadila na slabou a roztříštěnou Evropu, protože by jasně vnímala nadřazenost čínského a osmanského modelu. Přesto o dvě století pozdě­ji bylo všechno jinak a miniaturní Portu­galsko bylo schopno ovládnout celé říše. Kde jsou příčiny pětisetleté dominance západní kultury a proč právě teď ztrácí dech? Vždyť ještě v roce 1990 byl prů­měrný Američan čtyřicetkrát (sic!) bohat­ší než průměrný Číňan.

Šest faktorů růstu

Ferguson odpověď nehledá v jednotlivých veledílech kultury, jako je třeba Sixtinská kaple, ale v existenci a činnosti institucí. Domyšleno: budoucnost Evropy či Česka si lze odvodit od úrovně fungování Evrop­ského parlamentu nebo Ředitelství silnic a dálnic. Nekvalitní ministerstva, rozháda­né školské úřady, zkorumpované správní rady, nezodpovědní bankéři ve finále, kte­ré může trvat celé století, nakonec nevě­domky rozhodnou třeba o tom, že první is­lámský stát v Evropě bude ležet mezi Mar­seille, Paříží, Frankfurtem a Vídní. Z histo­rického pohledu se nejedná o to, jestli zrov­na teď budeme mít o něco větší či menší nezaměstnanost nebo platy, ale v jaké po­době Evropu naleznou naši potomci.

Vezmeme-li totiž takovou samozřej­most, jako je křesťanství, které i přes veš­keré chyby tvořilo centrum evropské civi­lizace, zjistíme, že náš kontinent jako ce­lek už moc křesťanský není a že počet praktikujících, zejména z protestantských církví, může být větší v Číně (možná až 120 milionů lidí) než v Evropě. Nepřichá­zíme jenom o textilní továrny, ale také o monopol na Ježíše Krista. Rádi bychom vše svedli na ekonomické cykly, které pře­jdou a zase bude lip, ale neupadejme v omyl - něco se děje se samotnou vnitřní silou evropské civilizace. …

V případě velkých dluhů se panovníci dostávají do úzkých a když selže válka, musejí hledat vnitřní zdroj, kterým je výběr daní. Ten pak uspíší vznik dalších úřadů a centrální organizaci země. …

Mnohé z toho co děláme, přinese plody až za desítky let. Právě teď vytváříme i kus vzdálené budoucnosti. …

Dřív každá oblast – či dokonce jako u nás na Slovácku každá vesnice – měla svůj kroj, ale dnes chodí skoro celý svět v podstatě v jednom typu oblečení, dívá se na podobné seriály a čte skoro totéž. …

Větší část minulosti člověk vytvářel zásoby pro případ, že by něco nebylo. Dnes se naopak přetlak zboží a nakupování stává napůl zbytečnou „rekreací“. …

Ještě před příchodem Lutherovy reformace se rozšířila etika práce jako jedna z křes­ťanských ctností a reformace tento ideál přijala za svůj vlastní. Nicméně dnes pracuje průměrný Korejec o 39 % víc než průměrný Američan. Jedněmi z velkých civilizačních lenochů se stali Evropané, kteří pracují o něco méně než Američané a o hodně méně (až o polovinu) než Asiaté. Je zajímavé, že úpadek evropské práce jde ruku v ruce s úpadkem modlitby - křivka ročně odpracovaných hodin má podobný průběh jako množství věřících organizovaných v církvích.                                                    

Všechny složité přírodní systémy mají i podobné chování. Někdy může malá, správně zesílená příčina způsobit velké ná­sledky. Někteří vědci se dokonce domnívájí, že velké složité systémy, jako je naše civilizace, jsou nedeterministické - jejich další osud se nedá odhadnout, protože množství vlivů a vazeb vytváří příliš mno­ho kombinací. Často se stává, že po dlouhých klidných obdobích nastávají nečeka­né změny. Říše kolabují na vrcholu své moci. Třeba japonské impérium dosáhlo svého maximálního rozšíření a největší vo­jenské síly po Pearl Harboura v roce 1942. Nečekaně rychle se rozpadla i britská koloniální říše. Naproti tomu skoro nikdo před třiceti lety neuvažoval o tak intenzivním rozmachu a budování čínského obchodní­ho impéria od Afriky až po USA.

I bez Fergusona tušíme, že Evropa a USA vstupují do nějakého nového ob­dobí, ale při četbě jeho knihy si víc uvě­domíme, že evropská civilizace není jen souborem skvělých děl géniů, jako byli Bach či Dostojevský, ale mnohem víc pečlivých, promyšlených a fungujících státních i soukromých institucí. Ekonomi­ka, právní stát a obchod jsou větší síly než válka. Historická zkušenost je cel­kem jednoznačná. Evropské státy stály už několikrát na hraně propasti - v moro­vých letech 14. století, za třicetileté vál­ky, během obležení Vídně Turky v roce 1683 a při dalších příležitostech. Je za tím víc než jenom štěstí - evropská : schopnost nakonec (a obvykle po nema­lém trápení) nalézt vnitřní sílu k obnově. Čas odepsat komplexní systém jménem Evropa ještě nenastal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z:

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/4637-kdy-odepiseme-evropu.html