Odpověď paní děkanky FF UK na petici proti propuštění prof. Čechury (adresováno doc. Tinkové)

22.06.2015 13:42

Před nedávnem jsme informovali o petici proti propuštění prof. Čechury - více zde

 

Odpověď paní děkanky FF UK na petici proti propuštění prof. Čechury (adresováno doc. Tinkové)

 

Vážená paní docentko,

 

děkuji za vyjádření kolektivního názoru Vašeho a Vašich kolegů, i za starost, kterou jako signatáři máte o okolnosti výpovědi prof. Čechurovi. Protože nemám na signatáře jiný kontakt, obracím se na Vás a prosím, abyste s obsahem mé odpovědi seznámila i ostatní podepsané.

 

Do Vašeho postoje se dovedu vžít, lidsky ho zcela chápu a rozumím tomu, že se Vás popsaný vývoj osobně dotýká. Avšak současná tíživá finanční situace fakulty, před níž jsem byla prostě postavena, se bolestně dotkla nejen Ústavu českých dějin, ale i všech ostatních fakultních pracovišť a je zodpovědností děkana, aby zajistil, že všechna pracoviště mohou přesto fungovat dál. Výpověď profesora Čechury jsem přezkoumala a můj závěr je následující.

Konkrétní personální rozhodnutí jsou v kompetenci ředitele ústavu a prof. Šedivý byl svými spolupracovníky v ÚČD nominován do funkce ředitele v řádném nominačním řízení. Má tedy od svých kolegů a kolegyň mandát k vedení ústavu, do čehož patří i řešení složitých a nepříjemných úkolů. Nicméně Vás mohu ujistit, že všechna – vždy nelehká – personální rozhodnutí jsou výsledkem pečlivého komplexního zhodnocení vědecko-pedagogického výkonu, jehož podmínky byly stanoveny pro všechny pracovníky fakulty stejně a které zároveň bere ohled na to, aby nebylo ohroženo celkové fungování žádného pracoviště. To všechno bylo i součástí rozvahy, která nakonec vedla k výpovědi prof. Čechury, a důvody, které prof. Šedivý předložil jako podklad pro organizační změnu v ÚČD, shledává vedení fakulty jako relevantní.

Nerozumím Vašemu závěru, že tato jedna výpověď automaticky předpokládá, že je základem pro další podobné výpovědi, jako nebezpečný precedens. S touto spekulací nemohu souhlasit, žádné podobné kroky jsem na fakultě nezaznamenala. Také obavy ze ztráty kontinuálního odborného vedení studentů, kteří u prof. Čechury píší své kvalifikační práce, jsou liché, protože prof. Čechura projevil zájem dovést k obhajobě studenty, kteří u něj již mají zadanou bakalářskou, diplomovou či disertační práci, a ředitel ústavu mě ujistil, že vedení ÚČD se s prof. Čechurou v tomto smyslu dohodlo.

Souhlasím, že narušení kolegiálních vztahů je velmi závažná věc a že otevřená komunikace je vždycky nejlepší cestou k dorozumění. Velmi by mě mrzelo, kdyby měly být vztahy uvnitř ÚČD tak nevratně poškozené, jak naznačujete. Pevně však věřím, že i v této obtížné situaci zvítězí uvnitř ústavu věcná, otevřená a kolegiální diskuse, vedená sdíleným zájmem na zdárném fungování a rozvoji celého ústavu.

 

                                                               doc. Mirjam Friedová, Ph. D.

 

Poznámka autorů petice: V současné době připravujeme odpověď na text paní děkanky. O událostech na ÚČD i dalších oborech na FF bude rovněž informován rektorát univerzity.