Průběh a výsledky II. slovanského sjezdu v Praze

03.10.2014 19:36

Autor: Mgr.Patrick Ungermann

 

V Praze – Bubenči se v Ruském kulturním domě v sobotu 27. září konal druhý Českomoravský slovanský sjezd. Stanovil druh a formy činnosti na příští pětileté období, zvolil návrhovou, volební a mandátovou komisi a nového předsedu Českomoravského slovanského svazu.

    Slovanský kulturní institut byl na jednání Českomoravského slovanského svazu hostem. Proto vám z celého setkání a jednání mohu přinést zprávy. Budu se soustředit na zajímavé projevy delegátů sjezdu a hostů.

    Zdeněk Opatřil (obr. č. 1 a 2), loučící se předseda Českomoravského slovanského svazu pronesl úvahu na téma přátelství a jednoty slovanských národů. Zmínil se, že sjezd není jen vrcholným orgánem Svazu, ale i místem setkání se spolky a hnutími vlastenecky založených lidí s přáním věnovat se rozvoji slovanské vzájemnosti. Politika, jakožto boj o moc, lidi rozděluje. S politiky je potřebné spolupracovat, zúčastňovat se dění pořádaného parlamentem České republiky, jinak je ovšem motivací sjezdu příbuzné národy sdružovat bez šumu politické roztříštěnosti.

    Spolupráce se slovanskými hnutími a spolky dává pojmu slovanský rozměr široké základny. Daří se i spolupráce s folklorními sdruženími Slovanský krůžek a Pracharanda. Ožívá spolupráce se sdruženími slovanských národnostních menšin. Slovanskou vzájemnost je třeba pěstovat zejména u nás doma. Tomu odpovídá součinnost s našimi Slováky, Ukrajinci a s Bulharským kulturním domem. Slovenský spisovatel Jaromír Slušný je vážený spolupracovník. Srbské sdružení svatého Sávy je velmi činorodé, už dva roky má u nás své středisko. Dobře se jedná rovněž s ukrajinským sborem Berehiňa. Ruské kulturní osvětové sdružení na Moravě je také oporou slovanské vzájemnosti. Podle Zdeňka Opatřila je činnost některých jiných ruských spolků u nás problematická a nevyjadřuje zájmy ruské menšiny. Kozácké sdružení, zastoupené na tomto sjezdu myšlenku slovanské spolupráce podporuje a rovněž i rusínské folklorní sdružení z Chomutova s názvem Skejušan. Českomoravský slovanský svaz Rusíny podporuje a uznává rusínský národ s vlastním kodifikovaným pravopisem.

    Pan Opatřil věnoval kratší úvahu spolupráci s Pravoslavnou církví. Konstantin a Metoděj přinesli křesťanství ve své podstatě pravoslavné. Pravoslavná církev šíří víru ve slovanské řeči. V rámci všeslovanského sjezdu v revoluční Praze v létě 1848 sloužil mši srbský pravoslavný kněz. Pravoslavná církev vyjadřuje a nese ducha slovanství. Českomoravský slovanský svaz doporučuje spolupráci i s Církví československou husitskou a s jinými církvemi, přítomnými ve slovanském světě.

    Je třeba pro publikační činnost získat odbornou veřejnost vysokoškolsky vzdělaných slavistů.

    A co se Svazu podařilo? V Žatci byla provedena výstava Slované u nás. V Ústeckém kraji se čtyřikrát konal mezinárodní písničkářský festival. V Rajhradě u Brna se 23. dubna konalo vzpomínkové setkání u památníku ukrajinského sovětského generála Kozira. Předpokládá se spolupráce se slovanským archeoparkem v Modré u Velehradu.

    V práci slovanských hnutí se klade velký zřetel na ekonomickou situaci. V této souvislosti sankce Evropské unie proti Ruské federaci jedině štěpí slovanskou spolupráci a ubližují životní úrovni u nás.

    Mezinárodní činnost Českomoravského slovanského svazu spočívá v začlenění se do Všeslovanského výboru.

    Zdeněk Opatřil sdělil, že horní věková mez pro výkon úřadu předsedy by měla být 70 let. Proto v závěru své řeči z funkce předsedy Českomoravského slovanského svazu odstoupil.

    Při té příležitosti převzal Zdeněk Opatřil řadu osobních vyznamenání. Mezi nimi i jednu ze čtyř cen Evropské unie umění za záslužné celoživotní dílo, za práci spisovatelskou, pedagogickou a vydavatelskou, medaili Lva Nikolajeviče Tolstého.

    Následovala pozdravná vystoupení hostů. Ukrajinská politička Natalija Michajlovna Vitrenko (obr. č. 3) zdůraznila, že Slované jsou v Evropě skupinou rodných příbuzných. Je mezi námi mnoho rozdílů a v tom tkví i naše bohatství. Přesto máme mnoho společného. Slovanské národy vždy směřovaly k míru, ke spravedlnosti. Nikdy mezi námi nebyl národ, který by chtěl uchvátit svět. Světové války ale proti Slovanům směřovaly. 50 000 000 obětí je cena druhé světové války, z nich většina životů byla slovanských. Začíná třetí světová válka a opět míří na Slovany.

    Proč došlo v zimě na Ukrajině k hospodářskému převratu? Protože tomu USA-NATO-EU chtěly. Spojené státy americké si už dříve na Ukrajině pěstovaly nové nacisty. V evropské unii jsou nacistické ideologie zakázané, ovšem na Ukrajině díky Washingtonu a Bruselu kvetou do bujných rozměrů. Ukrajinský nacismus přitom nese hrozbu vstříc Evropské unii. Jenže mnoho mezinárodních organizací jako by fašistickou propagaci na Ukrajině nevidělo. Byť o ní poslala různá ukrajinská sdružení zprávu Evropskému parlamentu. Novonacisté se svastikou a s portréty kolaborantů pochodovali kyjevským Majdanem a bili policisty. Při slibech, že na Ukrajině bude blaho, jako ve Spojených státech a v Evropské unii, završili nacisté převrat.

    Je se čemu divit, že odešel Krym, a že se vzbouřil Donbas? To je odpověď na nacistickou činnost. Na Ukrajině jsou desítky tisíc zabitých a raněných, lidé se tam upalují za živa. A snaha vtáhnout Rusko do války je snahou rozpoutat třetí světovou válku.

Poučme se a na slovanské úrovni se držme tří principů: Nedopusťme boj bratří. Rovnoprávnou politiku nestavme na hospodářských sankcích. Bojujme s nacismem a fašismem i v jejich dnešní podobě. Jestli se my, Slované, sjednotíme, pak plány uvést třetí světovou válku překazíme.

    Nenad Štipina, delegát z Bosny a Hercegoviny, tvrdil, že jedna pokřivená síla si dala za cíl upravovat vztahy mezi slovanskými národy. Na Balkáně je to velmi očividné. Snažme se nebýt oběťmi z toho plynoucích válek.

    Kníže Svatopluk Haubtvic (obr. č. 4), Lužický Srb, vystihl, že moudrost je v diplomatických jednáních důležitá. Nás, Slovany, spojuje nejen jazyková shoda, ale i podobná mentalita, odlišná od germánské a jiných. V České republice je pozorovatelný problém se zahlceností mladých lidí nesouvisejícími informacemi. Nikdo mladé pokolení nevede k vlastenectví. Mizí povědomí o souvislostech, jako na příklad: Proč byla Marie Terezie první ženou na habsburském trůně? Jak se Napoleon a Hitler dostali k moci?

    Kníže se podivil, jak můžeme být dobří vojáci bez vlasteneckého citu. Vždyť žoldnéř bojuje jen za plat. Co když mu nepřítel zaplatí víc? Informačně přehlcený svět brání rozhledu v souvislostech.

    Miloš Zverina, předseda slovenského sdružení Slavica, což je občanské sdružení se sídlem Nitře, hovořil o konferencích Fórum Slavica, které sdružení pořádá. 25. října se bude Fórum věnovat slovu a písmu Slovanů. Miloš Zverina pozdravil bratry z Novoruska.

    Nikolaj Kikešev, předseda Slovanského sněmu, poslal dopis se zdravicí, kde se píše, že slovanský svět prožívá rozkol způsobený vnějšími silami. Češi a Moravané stojí na prvním rozhraní slovanského zápolu. Kikešev věří, že odoláme světovým hrozbám a slovanskou spolupráci uhájíme.

    Následovalo předání medailí Josefa Dobrovského sedmi lidem: Natálii Michajlovně Vitrenko, předsedovi Ukrajinské konference práce Vitaliji Marčenkovi, Katarině Todorcevě Chlače, člence Všeslovanského výboru za Chorvatsko, řediteli Ruského střediska kultury Leonidu Anatoljeviči Gamzovi, předsedovi klubu umělců Felixovi Slováčkovi – zasloužilému umělci, členovi předsednictva Českomoravského slovanského svazu Petrovi Synkovi a předsedovi Československého ústavu zahraničního Jaromírovi Šlápotovi.

    Projevy hostů pokračovaly slovy Jana Korála z Politického hnutí občanská sounáležitost. Jan Korál oceňuje úsilí slovanských sdružení naplnit myšlenky slovanské vzájemnosti. Dnes totiž velmi malý počet lidí ovládá bohatství planety a vysává je, což prohlubuje bídu a svár. K tomu přichází nedostatek mravních hodnot s důsledkem nerozlišení dobrého od zlého.

    Cílem Politického hnutí je shromáždit ke spolupráci lidi se širokým vnímáním světové skutečnosti. Hon na národně uvědomělé a pracující lidi je v souladu se zájmy úzké skupiny těch, kteří kontrolují světové bohatství. Vykořeněným se totiž snadněji vládne.

    Také místopředseda Národní demokracie Ladislav Zemánek spolupráci slovanských národů vítá. Politický panslavismus ovšem nevidí jako pravou cestu. Slovanská vzájemnost je ale cenná tím spíš, že Evropská unie není pro Českou republiku garantem růstu. Brusel totiž bere svobodu a vnucuje agendu, která se přežila. Národní demokracie bude spolupracovat se všemi, kterým je rozvoj České republiky na úrovni duchovní, sociální a ekonomické blízký.

    Jindřich Žák (obr. č. 5) promluvil jako delegát Slovanského kulturního institutu. Obsah jeho řeči si můžete přečíst na webových stránkách Institutu pod položkou naše poslání a cíle.

    Půvabný byl projev paní Kateřiny Romaňákové z rusínského folklorního souboru Skejušan. Zavzpomínala v něm na Rusíny, kteří odešli pracovat a hospodařit do Rumunska a před šedesáti pěti lety odtamtud odjeli do Čech a u nás rozvinuli rusínské folklorní písně.

    Jaromír Slušný z Obce Slováků v České republice věnuje slovanským otázkám velký prostor. Česko – slovenské přátelství pokládá za hlavní rovinu, ale je dobré pěstovat i rozvíjející vztahy s Poláky. Jaromír Slušný vydal knihu nejstarších slovanských mýtů a bájí. Čtyřicet devět z padesáti otištěných bájí stojí na původních pramenech bylin a pověstí.

    Anatolij Orlov je představitel Kozáků v České republice. Slovanský svět vnímá jako veliký i proto, že se se Slovany setkáme ledaskde ve světě. Připomenul, že mezi samotnými Kozáky je dnes mnoho slovanských národností.

    Vojtěch Merunka, který se stal nově zvoleným předsedou Českomoravského slovanského svazu, seznámil přítomné s projektem Slovanské kulturní diplomacie. Je to strategie měkké, tedy nenucené diplomacie, kdy získáváme sympatizanty a spojence z jakýchkoli cizích zemí, kteří by znali slovanský jazyk, kulturu a dějiny. Kulturní diplomacie využívá ke spolupráci kultury ducha a dějinného zázemí, neboli pole, na kterém si Slované porozumívají. Kulturní diplomacie se rovněž snaží obeznámit s námi ostatní Evropu, abychom si v čase krizí získali přátele, kteří vysvětlí svým vládám, že boj proti nám nemá smysl.